Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego (tj. 25.10.2017 r.) uprawomocniła się decyzja pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Budowa domu jednorodzinnego wolnostojącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” położonej w miejscowości Książki, gm. Świdnica, przy ul. Parkowej.

Oznacza to, że inwestor może przystąpić do realizacji inwestycji zgodnie z przedmiotową decyzją.

Warto jednak pamiętać, że jak każda decyzja administracyjna, również i ta może podlegać odwołaniu.

Otóż staje się ona ostateczna po upływie 14 dni. Pozwolenie na budowę jednak nie jest wystarczające – należy pamiętać także o zgłoszeniu dziennika budowy oraz zawiadomieniu odpowiednich organów.

Jak przyspieszyć uprawomocnienie pozwolenia na budowę?

Niestety, nie ma możliwości przyspieszenia tego terminu (na przykład dzięki oświadczeniu sąsiadów, że nie mają zastrzeżeń do pozwolenia), ponieważ wynika on wprost z Kodeksu postępowania administracyjnego. Pozwolenie na budowę musi być uprawomocnione przez 3 miesiące od momentu jego wydania, a dopiero po tym czasie można rozpocząć realizację inwestycji.

Czy można rozpoczęcie budowy przed uprawomocnieniem decyzji?

Art. 80 Prawa budowlanego wskazuje, że „robota budowlana może być podjęta jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę”. Zatem, należy interpretować to oznacza, że początek robót budowlanych następuje w momencie uprawomocnienia się decyzji (art. 33 i 37 ustawy).

Co dalej po uzyskaniu pozwolenia na budowę?

Najpierw należy wybrać kierownika budowy, który będzie nadzorował prace. Następnie trzeba udać się do Starostwa Powiatowego (Wydział Budownictwa), aby odebrać dziennik budowy – jest on obowiązkowym elementem każdej inwestycji. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie rozpoczęcia budowy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Ile czasu upłynie, zanim decyzja zostanie uprawomocniona?

Decyzja staje się prawomocna po upływie dwóch tygodni od dnia otrzymania decyzji przez strony postępowania. W tym czasie każda ze stron może złożyć odwołanie od decyzji.

Jak sprawdzić czy decyzja jest prawomocna?

Zgodnie zart. 104 ustawy o sądach administracyjnych „jeżeli strona nie wniosła sprzeciwu, a także w razie uznania sprzeciwu za bezzasadny, decyzja staje się ostateczna z chwilą upływu terminu do wniesienia sprzeciwu. Decyzja staje się prawomocna także wtedy, gdy strona wniosła skargę i Sąd ją oddalił”. Taki stan prawny można określić mianem prawomocności decyzji administracyjnej. Zatem aby sprawdzić czy dana decyzja jest prawomocna organ musi ustalić czy upłynął już termin do jej zaskarżenia, a jeśli tak to czy została ona oddalona przez Sąd.

Jak rozpocząć budowę po otrzymaniu pozwolenia?

Pamiętajcie, że kluczowy jest termin otrzymania zawiadomienia o pozwoleniu na budowę. Po upływie 14 dni roboczych od tej daty można rozpoczynać prace budowlane. Zanim to jednak nastąpi, należy złożyć zawiadomienie do nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczęciu robót oraz zgłosić dziennik budowy.

Czy sąsiad musi być powiadomiony o budowie?

Tak. Jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej uznał właścicieli sąsiednich nieruchomości za strony postępowania, to powinni oni być powiadomieni o jego toczącym się przebiegu. Powód jest prosty – każda ze stron ma prawo do wniesienia uwag i zastrzeżeń, które będą musiały zostać rozpatrzone podczas postępowania. Pamiętajmy, że budowa może mieć wpływ na funkcjonowanie i bezpieczeństwo sąsiedniego otoczenia, dlatego też tak ważne jest aby każdy mógł się wypowiedzieć na temat planowanych prac.

Jak uzyskać ostateczność decyzji?

Otóż ostateczność decyzji uzyskuje się wtedy, gdy strona w ustawowym terminie nie wniosła odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, albo gdy wszystkie strony zrzekły się prawa do odwołania. W takim przypadku data uzyskania cechy ostateczności jest zależna od doręczenia decyzji.

Jaka kara za brak zgłoszenia rozpoczęcia budowy?

Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego kara za brak zgłoszenia rozpoczęcia budowy do nadzoru budowlanego jest mandat karny do 500 zł. W przypadku braku dziennika budowy postępowanie administracyjne mające na celu doprowadzenie sytuacji do stanu zgodnego z prawem może być prowadzone przez starostę oraz wydana jestMandat karny do 500zł

Po jakim czasie od zgłoszenia można rozpocząc budowę?

Jeżeli w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia starostwo lub urząd miasta nie wyrazi sprzeciwu, można rozpocząć budowę. Na realizację inwestycji na podstawie zgłoszenia mamy 3 lata od określonego w nim terminu rozpoczęcia robót. Po tym terminie zgłoszenie traci ważność i należy ponownie zgłosić budowę.

Jaka kara za brak kierownika budowy?

Podstawa prawna
art. 93 pkt 4 pr. bud.

Odpowiedź
Przepis art. 93 pkt 4 pr. budowlanego jasno stanowi, że osoba fizyczna, która prowadzi budowę bez kierownika budowy oraz dziennika budowy, podlega karze grzywny w formie mandatu karnego.

Jak przedłużyć ważność pozwolenia na budowę?

W przypadku, gdy wyznaczony na budowę termin minie, a Inwestor nadal chce kontynuować realizację swojego projektu, musi złożyć ponownie wniosek o pozwolenie na budowę. W takim przypadku, Inwestor powinien dostarczyć cztery egzemplarze projektu domu oraz wymagane dokumenty i uzgodnienia. Ponadto, składając ponownie wniosek o pozwolenie na budowę, Inwestor musi również złożyć wniosek o nowe pozwolenie na budowę.

„Ile ważne jest pozwolenie na budowę 2022?”

according to the construction law it is valid for 3 years from the date of issue.

Czy pozwolenie na budowę jest bezterminowe?

Wydaje się, że tak, ale czy na pewno? Czy można je utracić w jakikolwiek sposób?

Otóż, pozwolenie na budowę wydawane jest bezterminowo, co oznacza, że inwestor może wkroczyć na plac budowy w dowolnym momencie po jego uzyskaniu. Pamiętajmy jednak, że jeśli nie rozpoczniemy prac lub przerwiemy je na określony czas, to pozwolenie utracimy.

Zobacz także:  Co to znaczy kalenica?